fysio active logo

beoordeling sterren

"Ik ben erg tevreden over deze therapeuten"

Patiënt

Privacy Policy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in onze praktijk. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet Geneeskundige Behandelings- Overeenkomst (WGBO).

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Fysio Active. U dient zich ervan bewust te zijn dat Fysio Active niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen.

Fysio Active respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Indien u bij één van de Fysio Active praktijken een behandeling wilt ondergaan moeten we gegevens over u verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met u, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt (artikel 16 t/m 25, zie bijlage Wet-WGBO-modelregeling van het KNGF).

Fysio Active kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, Burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.

Gegevens worden ook verzameld indien u gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • om een goede medische behandeling te geven
 • het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.
 • het versturen van een nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich te allen tijde afmelden via een keuze
  onderaan de nieuwsbrief.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Wij sturen zelf berichten naar cliënten vanuit onze outlook mail box. Berichten naar verwijzers en specialisten versturen wij enkel middels secure mail. Deze berichten worden via een beveiligd pad verzonden.

Rechten van betrokkene

Als cliënt heeft u rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • Recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden en met welk doel.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Deze gegevens worden op verzoek van u (of door derden) verstrekt en vereisen uw schriftelijke toestemming. Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
 • U mag een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier toevoegen.
 • U mag, in bepaalde gevallen, zich tegen de verwerking van uw gegevens verzetten.
 • U mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van
  persoonsgegevens, intrekken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met alle bedrijven waarmee wij samenwerken en die eventueel toegang hebben tot onze gegevens. Onze ICT leverancier, aanbieder van ons EPD (elektronisch patiënten dossier), etc. Zij hebben allemaal een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de wettelijke vereisten die gesteld worden aan de beveiliging van systemen van privacygevoelige informatie.

Contact

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, kunt u het beste contact opnemen via de mail info@fysioactive.nu , of telefonisch via 0164-240235

 
Fysio Active